มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนาม MOU ร่วมกับ Hunan Institute of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กลยุทธ ปัญญาวุธโธ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Hunan Institute of Engineering และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 ณ  Hunan Institute of Engineering สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรองอธิการบดี Associate Professor Wei Kexiang ให้การต้อนรับ ซึ่งทาง Hunan Institute of Engineering นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า มีความเข้มแข็งในการร่วมมือกับเอกชนในการสร้างยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี Hunan Provincial Key Laboratory of Vehicle Power and Transmission System ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การตีพิมพ์งานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา อันจะก่อประโยชน์แก่การพัฒนาด้านงานวิจัย บุคลากร และภาคการศึกษาในอนาคต