วิศวฯ มช. ต้อนรับ Dr. Filip Biljecki จาก National University of Singapore เดินหน้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมฟังบรรยาย Advancing Urban Modelling with Emerging Geospatial Datasets and AI

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร และ ผศ. ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Filip Biljecki, The Founder of the NUS Urban Analytics Lab จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้น Dr.Filip Biljecki จึงได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Advancing Urban Modelling with Emerging Geospatial Datasets and AI แก่คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เข้ารับฟัง