วิศวฯ มช. ติดอาวุธการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีในโครงการ Making Use of ChatGPT to Assist Teaching

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหัวข้อ Making Use of ChatGPT to Assist Teaching ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเครื่องกล 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ChatGPT ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตอบคำถามและสามารถเขียนโค้ดเบื้องต้นได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้งานในมหาวิทยาลัยและการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น การเขียนโค้ดในรูปแบบต่างๆ การระดมความคิด การจำลองสถานการณ์ การพัฒนากลยุทธ์และนโยบายการพัฒนาโครงการ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อเรียนรู้การใช้ ChatGPT และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใกล้เคียง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อช่วยยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นนทกานต์ นันทจิต อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่