วิศวฯ มช. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform แพลตฟอร์มการสร้างสตาร์ทอัพและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดี               เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform แพลตฟอร์มการสร้างสตาร์ทอัพและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารนวัตกรรมและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และสร้างธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) จากมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย โดยในพิธีเปิดงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเรื่องแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจ Builds CMU – Startup Platform นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมบรรยายแบ่งปันประสบการณ์จากภาคธุรกิจจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณธีรวุฒิ แก้วฟอง ผู้ผลิตและผู้ก่อตั้งแบรนด์คราฟต์เบียร์เชียงใหม่ “My Beer Friend” และ คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา CEO และ Co-Founder บริษัทสตาร์ทอัพ “Horganice” ระบบบริหารหอพัก อพาร์ทเม้นท์ รูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมสุดท้ายก่อนปิดงานเป็นกิจกรรม Builds Networking & Member Register เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการใหม่

โครงการฯ ดังกล่าวดำเนินการขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ “นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)” เช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้มีแผนตอบสนองนโยบายฯ ดังกล่าวเช่นกัน โดยมีแผนการสร้างอาคาร Entaneer Synergy for Innovation and Entrepreneurship (E-SIE) Hub หรือเรียกอีกชื่อว่า อาคาร“E-SIE Hub” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในการสร้างกลุ่ม Startup รวมถึงการบ่มเพาะและรองรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบของ Innovation และ Entrepreneurship อาทิ การประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จากองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรม Show & Share เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่า การจัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอผลงาน (Pitching) วิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือเสริมสร้างทักษะด้าน Soft skill รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานที่ผ่านการ Pitching หรือประกวดในงานแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ Startup เช่น Startup Thailand League, Research 2 Market (R2M), Hackathon รวมถึงผลงานของนักศึกษาเก่าที่จัดตั้งบริษัท Startup แล้ว