วิศวฯ มช. เข้ารับการปิดตรวจจาก สตน. ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปิดตรวจจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสำนักงานการตรวจสอบภายในได้เริ่มเข้าดำเนินการตรวจสอบคณะตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยการปิดตรวจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นางมนสิชา แสวัง นักตรวจสอบภายใน นางสาวมณีรัตน์ ชาญเดช และ นางสาววัชญา ศิริวรุณรักษ์ เข้าร่วมให้ข้อมูลและแจ้งสรุปผลการตรวจ โดยการตรวจสอบภายในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการบริหารงานด้านงบประมาณของส่วนงานราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหรือมติสภามหาวิทยาลัยฯ มีความคุ้มค่า สมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง