วิศวฯ มช. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นผู้กล่าวถวายราชสดุดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายพานพุ่มสักการะ และมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่ม จากนั้นจึงมีพิธีเปิดงานตามลำดับ

การจัดงานในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานหลักคือ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” และคณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคือ “วิทยาศาสตร์ในวันที่โลกผันผวน : Science in the VUCA World” โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 18, 31 สิงหาคม 2566 และวันที่ 1-2 กันยายน 2566