ENTANEER Executives Networking Party วิศวฯ มช. สานสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารส่วนงานในสังกัด มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ร่วมใจจัดงาน Entaneer Executives Networking Party ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ร้าน Chefs Together by Aod & Dan อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมถึงสานสัมพันธ์การบริหารงานให้เชื่อมโยงและสอดคล้องตามแนวทางการบริหารขององค์กร โดยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในแต่ละองค์กรได้ร่วมเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้