CPE – CMU Exclusive Talk : Information Security, Cybersecurity and Privacy Awareness

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานบรรยาย “รู้เท่าทันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” (Cybersecurity) ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 516 ชั้น 5 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ดร.ปริญญา หอมเอนก เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้