Making Marketing Mindset to New Gen Communicators สื่อสารโดนใจ สร้างภาพลักษณ์ทันสมัยแก่วิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Making Marketing Mindset to New Gen Communicators ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้าง Marketing Mindset ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์” เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไวและตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคณะฯ เล็งเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีการตอบสนองที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ในการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชนอาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ อาจารย์ วรท ไชยคุณา และ อาจารย์ณัฐวรรณ เป็งพงา