วิศวฯ มช. ต้อนรับกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สตช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์สหวิทยาการสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ และคณาจารย์จากศูนย์การศึกษาสหวิทยาการสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจตรีจักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Robotic Learning Center ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้าเยี่ยมชมระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสําหรับงานวิจัย (HPC) ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (ROBOTICS) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ศูนย์การศึกษาสหวิทยาการสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการลงนามเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา