สายอสังหาฯ พร้อมลุย ! วิศวฯ มช. ผสานความร่วมมือ เปิดโครงการอบรม Real Engineer CMU รุ่น 7 ประจำปี 2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7” (Real Engineer CMU) ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมืออันดีจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการอบรม Real Engineer CMU มีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย ในพิธีเปิดมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู  นิมานันท์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการอบรม นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ เป็นผู้กล่าวรายการ และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และในส่วนการบรรยายเปิดหลักสูตรได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 คุณซวง ชัยสุโรจน์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้