ENG CMU Training : Arming students with AI-Powered Learning Analytics

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้การใช้ AI เข้ามาช่วยให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยการจัดเก็บข้อมูลการอ้างอิง ตลอดจนสามารถนำเอาเครื่องมือ AI มาใช้สำหรับส่งเสริมการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ คุณเกษวรา อินทรฉิม บรรณารักษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ในการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ