ENT CMU : New Employee Orientation วิศวฯ มช. จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานใหม่สายวิชาการและสายปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์และบทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการทำงานร่วมกันของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฐมนิเทศนี้มีหัวหน้างานจากทั้ง 7 ส่วนงาน และเลขานุการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ