วิศวฯ มช. ไม่หยุดพัฒนา ! จัดประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอ ABET ปี 2567 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา  ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน Readiness Review เพื่อรองรับการยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ABET ภายในปี 2567” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บัฟฟาโล่ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ โดยการยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ABET สอดคล้องตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิศวกรรมให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในการประชุมประจำปี 2566 นี้เป็นการรายงานและเตรียมพร้อมด้านข้อมูลในการยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ABET ภายในปี 2567 ให้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต3 หลักสูตรที่มีความพร้อมประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางเป้าหมายในการนำแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Board of Engineering Education (TABEE) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และทัดเทียมในระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 โดยมีผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม