วิศวฯ มช. จัด “โครงการวันนักวิจัยพบนักวิจัย ประจำปี 2566” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เป็นประธานในการกล่าวเปิด “โครงการวันนักวิจัยพบนักวิจัย ประจำปี 2566” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15.40 น. ณ ทรีสเคป รีทรีท รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Best Practice, Light Up Goals” ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแนวทางการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดย ดร.อติพงศ์  นันทพันธุ์ วิศวกรระดับ 10 กองพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเชื้อเพลิงและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล นับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เหล่านักวิจัยสามารถซักถามข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากประสบการณ์จริงในการทำงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานชั้นแนวหน้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันก่อให้เกิดงานวิจัยที่สร้างผลกระทบทางบวกในวงกว้างต่อประเทศไทยในอนาคต