วิศวฯ มช. x SMC ประชุม Kick-off การก่อสร้างอาคาร “SMC HUB”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ รองคณบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด (SMC) ประกอบด้วย ดร.นิพนธ์ วงศ์จินดา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณธนวัฒน์ ชูสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณฐานะ รัฐรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ คุณนันทชัย เสรีสว่างนิคม วิศวกรโครงการ และคุณธีระวัฒน์ บุญตัน วิศวกรสนามอาวุโส ในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่องการก่อสร้างอาคาร “SMC HUB” ในวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดูหน้างานพื้นที่ก่อสร้าง โดยอาคาร “SMC HUB” เป็นอาคารที่ได้รับการบริจาคโดย คุณพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด และเป็นนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ซึ่งอาคารดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 38,000,000 บาท (สามสิบแปดล้านบาท) โดยมีกำหนดการก่อสร้างในวันที่  1 ตุลาคม 2556