พัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้ง วิศวฯ มช. เดินหน้าร่างแผนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ไตรมาสที่ 4

โดยตัวแทนของผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้นำเสนอตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแนวทางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2567 และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม