ENG CMU Kick-off “The 1st CTO Talk” มุ่งพัฒนานักศึกษาวิศวฯ มช. สู่การเป็น Chief Technical Officers (CTO)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “The 1st CTO Talk” ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ Build CMU อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจกรอบแนวคิดด้านผู้พัฒนาเทคโนโลยี ในธุรกิจ Startup ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล Founder and CTO of Ocare Health Hub และคุณธีระศักดิ์ มูลตุ้ย Founder and CTO of ไปด้วยกันมั๊ย รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย และแบ่งปันความรู้ในเรื่อง Tech to Startup และ Startup Journey