Chiang Mai CCS เยือน Inha University พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

กลุ่มวิจัยขั้นเเนวหน้าการดักจับเเละกักเก็บคาร์บอนได้ออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) หรือ Chiang Mai CCS นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองเเร่เเละปิโตรเลียม) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เข้าเยี่ยมคารวะ Prof.Jaehyun Park คณบดีและผู้บริหาร College of Engineeering, Inha University เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และหารือการร่วมทำงานวิจัยกับคณาจารย์ของ Department of Energy Resources Engineering เเละการเเลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย

การมาเยือน Inha University ครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองเเร่เเละปิโตรเลียมจำนวน 3 คน คือ นายโชติพัฒน์ พรหมน้อย นายณภัทร ชัยประทุม เเละนายจิรัฏฐ์ คำแสน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเป็นเวลาร่วม 3 สัปดาห์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาร่วมด้วย ได้แก่ นายเจษฎา ทาปัญญา และ นายทาเครุ อากะมิเนะ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี เข้าทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของ Center for Unconventional Resources and Energy เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะวิจัยเเละออกเเบบจำลองการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในโครงสร้างธรณีวิทยา ภายใต้การดูเเลของ Prof.Hyundon Shin ศาสตราจารย์ของ Department of Energy Resource Engineering

พร้อมกันนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษายังได้เข้าร่วมหารืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีการดักจับเเละกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) เเละการนำเอาวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) มาเพิ่มประสิทธิภาพในเทคโนโลยี CCS จำนวน 2 คน ได้แก่  นายวรเศรษฐ์  ธนศักดิ์สุขทวี นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และนายนพรุจ ซื่อตรง นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และเนื่องในโอกาสการมาเยือน Inha University นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ยังได้รับเชิญสอนบรรยายในหัวข้อ Bitumen Liberation and Flotation : Conventionalizing the Unconventional” ในกระบวนวิชาของ Department of Energy Resources Engineering เพื่อเป็นการในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ด้วย

ภายใต้ MoU ระดับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข ยังหารือถึงรายละเอียดแผนการเยือนประเทศไทยของคณาจารย์และนักศึกษาของ Inha University เพื่อร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานแหล่งปิโตรเลียมและโครงการ CCS ในไทย (field trip) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2567