วิศวฯ มช. เดินหน้า ! เปิดการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปี 2566 และมีรองคณบดี อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา พร้อมด้วยบุคลากรคณะเข้าร่วมในการเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานจาก บริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จำกัด (INTL Cert Co.,Ltd.) เนื่องด้วยคณะฯ ได้มีการนำเอาระบบมาตรฐาน ISO มาใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะฯ และได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและทบวนการดำเนินงานภายในสำนักงานคณะฯ ให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 และจะมีการรับฟังสรุปผลการตรวจฯ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์