ENG CMU Kick Off : Engineering Capstone Project Management

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Engineering Capstone Project Management ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 413 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Engineering Capstone Project อย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลที่เป็นระบบที่พัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านการรับรองจาก ABET Accreditation ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Engineering Capstone Project and ABET accreditation