สำเร็จอีกรุ่น “Real Engineer CMU รุ่นที่ 7” วิศวฯ มช. เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (Real Engineer CMU) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 47 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ              เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสักการะพระวิษณุกรรม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่