Explore water treatment innovations in the SAKURA Exchange Program 2023 at Nagasaki University, Japan

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายนิธิศ เพ็ญศรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 630610256 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นางสาวพิณพาทย์ พูนภักดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 630615010 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาวรุจิรดา แสนสอาด นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 640615006 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาวณิชกานต์ มรกต นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัสนักศึกษา 660631051 สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “SAKURA Exchange Program in Science 2023” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น อาทิ การกรองด้วยเมมเบรน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถช่วยลดมลพิษและปัญหาขาดแคลนน้ำในประเทศได้ ณ Graduate School of Engineering, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกับผู้เข้าร่วมจากประเทศเวียดนาม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจาก Japan Science and Technology Agency (JST) โดยมี Prof.Takahiro Fujioka เป็นผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น และมีคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ วงศ์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม และ อ.ดร. ปรัตถกร สิทธิสม และศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย

โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การทดสอบและทดลองผลในห้องปฏิบัติการ และการจัดสัมมนา ผลปรากฏว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมสามารถกวาดรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. นายนิธิศ เพ็ญศรี และ นางสาวรุจิรดา แสนสอาด ได้รับรางวัล Best Performance ในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นายนิธิศ เพ็ญศรี นางสาวรุจิรดา แสนสอาด และนางสาวพิณพาทย์ พูนภักดี ได้รับรางวัล Best Lab Work ตามลำดับ

3. นางสาวณิชกานต์ มรกต นางสาวพิณพาทย์ พูนภักดี และนายนิธิศ เพ็ญศรี ได้รับรางวัล Best Design Work ตามลำดับ

  • รับชมผลการนำเสนอย้อนหลังได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Xn2NAHg8nkJhIiXCFPcfSNhXvs4MEYAP/view?usp=sharing