วิศวฯ มช. เดินหน้าหารือความร่วมมือกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ ดร.วิศรุต อัจฉริยวิริยะ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณชนมน เจริญทวีภานุกูล,Head of Human Resources Division คุณมณฑรัตน์ ธีระศิลป์, Deputy Head of Human Resources Division คุณเบญจมาศ ชยันโต และ คุณสันติภาพ รัตนกฤษณานนท์, Recruitment Specialist ในโอกาสเข้าพบปะเยี่ยมเยือนและหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางในการรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงมากว่า 20 ปี โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเกทที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)