วิศวฯ มช. นำอาคันตุกะจากบริษัท SLB เข้าพบผู้บริหาร มช. พร้อมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยขั้นเเนวหน้าการดักจับเเละกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข นำอาคันตุกะจากบริษัท SLB เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท Schlumberger ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

           โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีผู้ลงนามจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม และผู้ลงนามจากบริษัท SLB ได้แก่ Mr.Syahir Luthfi Chan, Thailand & Cambodia Country Manager นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมลงนามพยานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และผู้ร่วมลงนามพยานจากทางบริษัท SLB ได้แก่ คุณพายัพ ทองประชาญ Digital Account Manager, Thailand & Myanmar ซึ่งการลงนามใน Software Agreement for University ครั้งนี้ เป็นการลงนามต่ออายุความร่วมมือ ที่จะสนับสนุนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมแก่คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

           บริษัท SLB ดำเนินธุรกิจด้านขุดเจาะน้ำมันมาช้านาน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วโลกใน 100 ประเทศ มีพนักงานกว่า 60,000 คน โดยมีเชื้อชาติต่างๆ ถึง 140 เชื้อชาติ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่จ้างพนักงานหลากหลายวัฒนธรรม (Diversity) มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ภาพจาก : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.