ENG CMU Opening  ENGINEERING CAREER DAY 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ENGINEERING CAREER DAY 2023 โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เป็นผู้กล่าวรายงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภายหลังการเปิดโครงการฯ คณบดีได้ให้เกียรติมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ศูนย์ Entaneer Academy แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ENGINEERING CAREER DAY 2023 เริ่มเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสพบปะนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดการทำงาน หรือเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทได้โดยตรงเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและเลือกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาและสถาบันแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศร่วมเปิดบูธภายในงาน