วิศวฯ มช. จัดกิจกรรม Idea Hackathon อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม Idea Hackathon อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ” โดยงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติชัย ธิติโชคโภคิน CEO บริษัท เนกซ์ดิจิทัล จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ Design Thinking, Business Model Canvas และ Pitching Skill กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านธุรกิจและ วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับผลงานหรือไอเดียที่มี ต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม พัฒนา ผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ตลาดได้