Chiang Mai CCS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สกสว. พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้าน CCS

กลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข และ อาจารย์ ดร.ทักษุดา ทักษวสุ อาจารย์นักวิจัยของกลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เเละประธานอนุกรรมการของแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมคณะทำงาน สกสว. ในการมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยการไหลทางกายภาพและเคมีของคาร์บอนไดออกไซด์ในหิน และต้นแบบเครื่องดักจับคาร์บอนโดยตรงจากอากาศ “ช้างเมธัล” ซึ่งพัฒนาโดยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ นักวิจัยที่ปรึกษาของกลุ่มวิจัย

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ยังได้นำเสนอภาพรวมของกลุ่มวิจัย Chiang Mai CCS งานวิจัย และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ระบบ ววน. และภาคเอกชน นอกจากนั้น ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ยังให้แนะนำสำหรับการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนากลุ่มวิจัยสู่สากลเพื่อผลักดันเทคโนโลยี CCS ให้ได้ในภูมิภาค