วิศวฯ มช. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 29th Tri-University International Seminar and Symposium 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.กฤต สุจริตธรรม และ อาจารย์ ดร.นภัสวรรณ คำมะยอม  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวณัฏฐนันท์ พันธุ์บุญปลูก จากศูนย์การศึกษานานาชาติฯ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีก 7 ราย เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 29th Tri-University International Seminar and Symposium 2023 ซึ่งมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว  ภายใต้หัวข้อ “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture” ซึ่งถือเป็นปีแรกของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Tri-University International Seminar and Symposium ทั้งยังถือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566

               โดยพิธีเปิดงาน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566  ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน และมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นผู้เเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีในการจัดการประชุมฯ ในฐานะ Co-host ในการจัดประชุมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเจียงสู มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ IPB University  ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 29th Tri-University International  Joint Seminar & Symposium ในครั้งนี้ด้วย

               The Tri-University International Joint Seminar & Symposium เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเจียงสู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ และกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และในปี  ค.ศ.2012 Bogor Agricultural University  ประเทศอินโดนีเซียก็ได้ก้าวเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นมหาวิทยาลัยที่ 4 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 และ Guangxi University เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020