วิศวฯ มช. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับรองจาก ABET

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจากAccreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ของสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2568 ระหว่างกระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม 56 หลักสูตร เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าวด้วย