คณบดีวิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีคณาจารย์ เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 07.39 – 15.30 น. ณ ศาลาธรรม โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และพิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงาน พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 และพิธีมอบรางวัลฯ โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

โดยในปี 2566 มีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรต่างๆ ดังนี้

  • โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  จำนวน 2 ท่าน
    • ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร  ทิพยาวงศ์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    • ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2567 รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • รางวัลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จากการค้นคว้าอิสระที่ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2566 รางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก เรื่อง “การลดข้อบกพร่องในการประกอบแผงวงจรพิมพ์โดยเทคนิคซิกซ์ซิกมา” โดย นายยุทธนา คำพูน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2567 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2567” โดยในเดือนมกราคม 2567 นี้มีการเฉลิมฉลองในรูปแบบของการจัดการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ อาทิ วง Slot Machine วง Safeplanet และวง Roger That และกิจกรรมสานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้ จากสโมสรนักศึกษา มช. ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสัญญาณแห่งการเฉลิมฉลองไปพร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย