ก้าวที่แข็งแกร่งสู่ความสำเร็จ ! วิศวฯ มช. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตวิศวฯ มช. รุ่น 58

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทรพร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 58 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 05.00 น. ณ สแตนด์ A แปลงทดลองไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในเวลา 09.15 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 รุ่นที่58 โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทรให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ รวมไปถึงแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการประพฤติตนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม โดยคณะฯ จัดการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ณ ห้อง Slope ตึกเครื่องกล 3 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์