สำเร็จไปอีกรุ่น ! วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตโครงการฯ กฟผ. – มช. ปี 2567

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้แทนคณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตโครงการฯ กฟผ.-มช. ในงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตภายใต้โครงการฯ กฟผ. – มช. ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ โรงแรมนอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตภายใต้โครงการฯ กฟผ. – มช. ประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจากผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตโครงการฯ กฟผ.-มช. ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างกัน ภายใต้ชื่อ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กฟผ.-มช.) โดยได้ให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนการศึกษาแก่บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่องนั้น
สำหรับปี พ.ศ. 2567 มีมหาบัณฑิตโครงการฯ กฟผ.-มช. สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น จำนวน 4 ราย ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายธีวินท์ ปลั่งศรีนนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. นายณพล ไชยมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นายธนน ปัญญารัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. Mr.Sitthilith Chanthamaly สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

โครงการฯ กฟผ.-มช. จึงกำหนดจัด “การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กฟผ.-มช.” และ “งานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตภายใต้โครงการฯ กฟผ.–มช. ประจำปี 2567” ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และ ฟฟล. ได้พบปะ สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยกับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป