วิศวฯ มช. เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Exhibition hall 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมสภาคณบดีฯ และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนจัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้สถาบันสมาชิกได้พบปะประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถาบันในเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและงานวิชาการที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานสภาสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และในเวลา 14.30 น. คณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Southern Innovation & Technology Expo (SITE 2024) ณ ห้อง Convention Hall และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี