“ผู้บริหารสัญจร” วิศวฯ มช. พบปะคณะกรรมการสมาคม นศ.เก่า ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรม วาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการผู้บริหารสัญจร : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรม วาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้บริหารประกอบด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และเลขานุการคณะ นางพรรณี โศจิธรรมพร เข้าร่วมโครงการฯ

โดยในเวลา 10.00 น. เป็นการเข้าร่วมพบปะหารือกับคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ เพื่อร่วมกันหารือเรื่องการมอบรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Lifetime Achievement Award: LTA) การจัดกิจกรรมร่วมกันในปีการศึกษา 2567 การฝึกงาน งานทุนการศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต และในเวลา 15.00 น. เป็นการเดินทางไปเข้าพบท่านพราหมณ์เพื่อขอรับคำแนะนำเรื่องการจัดพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรม วาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2567 เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมตามหลักศาสนา ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร