ENG CMU hosted an Informative Session on Programs and Scholarships in Collaboration with AIT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี  ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง และ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากภาควิชาพลังงาน สิ่งเเวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล และ คุณจิตติมา น้อยเนียม จากภาควิชาพลังงาน สิ่งเเวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทางภาควิชาพลังงาน สิ่งเเวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP)  โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา ดังนี้

           – สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างยั่งยืน

           – สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

           – สาขาวิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม