วิศวฯ มช. ต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยานพาหนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ พร้อมด้วย นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง นักจัดการงานทั่วไป นางสาวพิชยา วงศ์ปัญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายพัทธดล ประทุม พนักงานบริการทั่วไป และ นายจำเริญฤทธิ์ เมืองมา พนักงานบริการทั่วไป ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยานพาหนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบของคณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น