ENG CMU Welcomes Professor Dr.Jocelyn Bonjour From INSA de Lyon

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รามณรงค์ วณีสอน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ Professor Dr.Jocelyn Bonjour จากมหาวิทยาลัย INSA de Lyon ประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สืบเนื่องจากห้องปฏิบัติการวิจัยท่อความร้อนและระบบความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญ Professor Dr.Jocelyn Bonjour เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงติดตามผลการทำวิจัยของ นายวันชัย พิลึก นักศึกษาปริญญาเอกที่เดินทางไปร่วมทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย INSA de Lyon เมื่อเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาด้วย