วิศวฯ มช. เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน”ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่