E-SIE HUB วิศวฯ มช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Entaneer Synergy for Innovation and Entrepreneurship (E-SIE HUB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แชร์ประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ” ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาทฤษฎีวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ (DPF 281) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสตาร์ทอัพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชมรมสตาร์ทอัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาที่มีความสนใจการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทั้ง 2 คณะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดผลงานสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ โดยมีตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมบรรยายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ขลังวิชา บุคลากรงานบริหารงานวิจัยฯ และ นายศุภกร ประภาเลิศ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ CEO of FoodPrompt