วิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง 3 คณะ 1 วิทยาลัย กับ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก ชั้น 1  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้าน Blockchain Technology สร้างความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิสรัปชัน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คอร์สเรียน ตลอดทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม     โดยการลงนามฯ มีผู้ลงนาม ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

2. ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

5. คุณสกลกรย์ สระกวี และ คุณทวีทรัพย์ ราวรรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด