วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เดินหน้าโครงการขับขี่ปลอดภัยแก่นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการขนส่งสีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กรประเสริฐ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้รับเกียรติจาก อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  และ ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นผู้ลงนาม และมีผู้ร่วมลงนามพยาน ได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร และ คุณสมเกียรติ หงส์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานส่งเสริมการชับขี่ปลอดภัย บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจอันดีของบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ที่ต้องการเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัยไปสู่สังคมไทย เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร อันนำมาซึ่งการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มีกำหนดในการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยแก่นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตลอดจนหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก