วิศวฯ มช. พัฒนาภาวะผู้นำแก่นักศึกษา ในกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

ในการสัมมนามีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำ การวางแผนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเรียนรู้บทบาทของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี นักจิตวิทยา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มช. การ Workshop แนวทางการออกแบบกิจกรรมและการนำเสนอผ่าน One Page Summary โดย อาจารย์ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. นอกจากนี้ยังมีการบรรยายด้านการบริหารจัดการการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรมนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. และการบรรยายด้านงานบริหารสโมสรนักศึกษา แนวทางในการทำงานร่วมกันและโครงสร้างการทำงาน ฯลฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์    จงชาญสิทโธ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์