วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมด้วย รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน พร้อมด้วยบุคลากรอีก 12 ท่าน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น