Entaneer Academy จัดโครงการประตูสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พบปะครูฝ่ายวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ Entaneer Academy จัดโครงการประตูสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในการนี้ ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร  ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพบปะครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่