วิศวฯ มช. ต้อนรับ เกษตร มช. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับงานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะฯ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด งานบริการการศึกษา และงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของคณะฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา ได้แก่ ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระบบงานทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบงานทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา และ แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดและการประเมินออนไลน์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติและพัฒนากระบวนการทำงานด้านการบริการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมพัฒนาบุคลาการด้านการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามกรอบหรือแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น