Explore the Cutting-Edge Design College at Kookmin University

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ อาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา เรือโท ดร.ชนะ สินทรัพย์วโรดม ได้เดินทางไปเยือน College of Design, Kookmin University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะและการออกแบบ  คณะนี้มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลายครอบคลุมด้านต่างๆ ของการออกแบบ ตั้งแต่ศิลปกรรม การออกแบบนิตยสาร ภาพยนตร์ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในการส่งเสริมคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมผ่านผลงานการออกแบบ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างลงตัว


การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจาก Prof.Dr.Jang Jungsik, Dean of the College of Design และ Asst.Prof.Dr.Hyosun Kwon, Assistant Professor of Department of Industrial Design ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสองสถาบัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างวงการออกแบบและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทั้งสองสาขาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน