วิศวฯ มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้! การบริหารโครงการวิจัย/บริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร

            งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริหารโครงการวิจัย/บริการวิชาการ” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เป็นวิทยากรโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารโครงการวิจัย/บริการวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น