มุ่งสนับสนุนการเรียนของ นศ. วิศวฯ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 67

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 3 ทุน ประกอบด้วย ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 4,545,000 บาท, ทุนลูกเราชาวเกียร์และทุนสานฝันปั้นวิศวกร มูลค่า 4,062,000 บาท และ เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก มูลค่า 1,017,000 บาท พร้อมให้โอวาทเพื่อให้นักศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ตลอดจนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการมอบทุน บทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาทุน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทุนที่ได้รับ โดยมีรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย และนักจัดการงานทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณเนตรนภา สาระแปง ร่วมให้คำแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุน ชี้แจงเรื่องบัญชีธนาคาร แนะนำขั้นตอนและวิธีการทำงานให้นักศึกษาทุนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์