Environmental ENG CMU x UHM เดินหน้าจัดโครงการอบรมเทคโนโลยีท่อพลาสติก และการใช้งาน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการอบรม หัวข้อ เทคโนโลยีท่อพลาสติก และการใช้งาน พร้อมทั้งต้อนรับวิทยากรจาก บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ประกอบด้วย คุณทศพร เพ็งอ้น (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม) คุณวิภาพร ธนาวิทยากุล คุณสุพัฒน์ ธนาศรีวิไล คุณจิรัชยา  กอบธัญกิจ และคุณศิรวิชญ์ งามพันธุ์ดิศร ที่ได้ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เมื่อวัน 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่